About

เกี่ยวกับโครงการ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะเชิงช่างและศิลปะล้านนาดั้งเดิม การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน อันจะสามารถพัฒนาให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมล้านนาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัยปี 2564 (Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2021) ขึ้น เป็นปีที่สอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ประเภทที่ 1 สถานบันคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เข้าร่วมโครงการฯ ในสถาบัน สถาบันละ 2 คน
  • ประเภทที่ 2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในนามของตนเอง

ซึ่งในปีนี้ มีความมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะที่เข้มข้นทั้งด้านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทัศนศึกษาแหล่งพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน ที่มาของวัสดุ แนวความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับช่างฝีมือดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกลงพื้นที่ชุมชนที่ดำเนินกิจการศิลปหัตถกรรมล้านนามาเป็นระยะเวลายาวนาน มีปราชญ์หรือ สล่าพื้นเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ และเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญา” โดยมีพ่อครู แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน (สล่า) การจัดอบรมหัวข้อ “นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมูลค่า”

อ่านเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Portfolio

ประมวลภาพจากโครงการที่ผ่านมา

ทั้งหมด
  • All
  • เริ่มกิจกรรม
  • ลงพื้นที่ชุมชน
  • สร้างสรรค์ผลงาน

เริ่มกิจกรรม

วันที่1

บ้านเหมืองกุง

การศึกษาดูงาน

เริ่มกิจกรรม

App

กระดาษสา

การศึกษาดูงาน

บ้านเหมืองกุง

การศึกษาดูงาน

วางแผน

เตรียมสร้างสรรค์ผลงาน

กระดาษสา

การศึกษาดูงาน

วางแผน

เตรียมสร้างสรรค์ผลงาน

Testimonials

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1

Contact

Contact Us

Location:

239 Nimmanhaemin Rd., T. Sutheap, A. Muang, Chiangmai, Thailand 50200

Call:

(+66) 53 944833
(+66) 53 218279 - 80

Loading
Your message has been sent. Thank you!